ANEXA 1
INSTITUŢIA SANITARĂ PUBLICĂ SE APROBA,
SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA BRAILA ORDONATOR DE CREDITE  IERARHIC SUPERIOR
APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV  DIR,EXECUTIV ADJUNCT EC.
Ec. NICOLETA DENISA ANDREESCU
CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARE         
MANAGER GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ,
Dr. Uscatu Viorica Ec. Poparlan Meluta
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru  ….. 2010
Denumirea indicatorilor Credite
de angajament
 lei
Nr.           crt Capitol Subcap. Paragraf E Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D     1 2 3 4 5
1       TOTAL VENITURI PROPRII   16120648 5297641 3866988 4035795 2920224
2       I. VENITURI CURENTE   16120648 5297641 3866988 4035795 2920224
3       C. VENITURI NEFISCALE    0 0 0 0 0
4 30,1      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE   0 0 0 0 0
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri   0 0 0 0 0
6   50   Alte venituri din proprietate   0 0 0 0 0
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII   0 0 0 0 0
8 33,1     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII
 ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
0 15572648 5223641 3805988 3821795 2721224
9   08   Venituri din prestări de servicii   0 0 0 0 0
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din
activitatea proprie sau anexă
  0 0 0 0 0
11   20   Venituri din cercetare   0 0 0 0 0
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări
 de sănătate *)
0 14216774 4297767 3685988 3686795 2546224
13   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **)   1355874 925874 120000 135000 175000
14 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT
 SUBVENŢIILE
  0 0 0 0 0
15   01   Donaţii şi sponsorizări   0 0 0 0 0
16   50   Alte transferuri voluntare   0 0 0 0 0
17     05 Alte transferuri voluntare   0 0 0 0 0
18       II. VENITURI DIN CAPITAL   0 0 0 0 0
19 39,1     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI   0 0 0 0 0
20   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor
 publice
  0 0 0 0 0
21   04   Venituri din privatizare   0 0 0 0 0
22   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri   0 0 0 0 0
23       IV. SUBVENŢII   548000 74000 61000 214000 199000
24 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat    131000 74000 20000 8000 29000
25     11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale   0 0 0 0 0
26       Programe naţionale de sănătate   17000 0 1000 8000 8000
27       Investiţii, in condiţiile legii    0 0 0 0 0
28       Reparaţii capitale   0 0 0 0 0
29       Acţiuni sanitare    114000 74000 19000 0 21000
30       Aparatură medicală si echip.de comunicatii in urg.   0 0 0 0 0
31       Alte cheltuieli   0 0 0 0 0
32 43.10     Subvenţii de la alte administraţii   417000 0 41000 206000 170000
33     09 Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru  produse din tutun si alcool    172000 0 41000 56000 75000
34       Infrastructura sanitara            
35       Dotari            
36       Programe naţionale de sănătate            
37     10 Subvenţii de la bugetul local  pentru spitale   245000 0 0 150000 95000
38       Infrastructură sanitară            
39       Bunuri si servicii            
40 45 .1 0     Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate            
41 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor            
42       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4) 0 16236599 5413592 3866988 4035795 2920224
43       01. CHELTUIELI CURENTE 0 15919399 5166392 3866988 4020795 2865224
44 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   12297298 3831919 3606636 2935746 1922997
45   0 1   Cheltuieli  salariale in bani   9523618 3027749 2892146 2200796 1402927
46     01 Salarii de bază   5751918 1727329 1710366 1525796 788427
47     02 Salarii de merit   7156 7156 0 0 0
48     03 Indemnizaţii de conducere   3357 3357 0 0 0
49     04 Spor de vechime   43079 43079 0 0 0
50     05 Sporuri pentru condiţii de munca   2183100 600000 654000 593100 336000
51     06 Alte sporuri   1000000 291100 241500 228900 238500
52     07 Ore suplimentare   0 64000 160000 -224000 0
53     08 Fond de premii   289408 289408 0 0 0
54     09 Prima de vacanţa   0 0 0 0 0
55     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul   0   0 0 0
56     11 Fond aferent plaţii cu ora   240000 0 124000 76000 40000
57     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii   0 0 0 0 0
58     13 Indemnizaţii de delegare   5600 2320 2280 1000 0
59     14 Indemnizaţii de detaşare   0 0 0 0 0
60     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de mun   0 0 0 0 0
61     16 Alocaţii pentru locuinţe   0 0 0 0 0
62     30 Alte drepturi salariale in bani   0 0 0 0 0
63   0 2   Cheltuieli salariale in natură    404610 120610 110400 114000 59600
64     01 Tichete de masă   404610 120610 110400 114000 59600
65     02 Norme de hrană   0 0 0 0 0
66     03 Uniforme si echipament obligatoriu   0 0 0 0 0
67     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa   0 0 0 0 0
68     05 Transportul la şi de la locul de munca   0 0 0 0 0
69     30 Alte drepturi salariale in natură   0 0 0 0 0
70   0 3   Contribuţii   2369070 683560 604090 620950 460470
71     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat   1698250 504940 428890 442450 321970
72     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj   50140 12170 11800 12100 14070
73     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate   496770 126170 123400 126400 120800
74     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes.   25640 7840 7800 7800 2200
75     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi   0 0 0 0 0
76     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii   98270 32440 32200 32200 1430
77     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale   0 0 0 0 0
78 20        TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 0 3622101 1334473 260352 1085049 942227
79   01   Bunuri şi servicii 0 3024129 1190592 226352 829030 778155
80     01 Furnituri de birou 0 21050 11650 -2800 11200 1000
81     02 Materiale pentru curăţenie 0 21380 15380 -2000 8000 0
82     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 0 240000 91250 51000 97750 0
83     04 Apă, canal si salubritate 0 22020 10020 4000 4000 4000
84     05 Carburanţi si lubrifianţi 0 1503155 547965 142600 345190 467400
85     06 Piese de schimb 0 39300 23300 8000 8000 0
86     07 Transport 0 0 0 0 0 0
87     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0 69200 39200 15000 15000 0
88     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 0 1065024 436827 6552 321890 299755
89     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 0 43000 15000 4000 18000 6000
90   02   Reparaţii curente 0 258090 5590 500 150500 101500
91   03   Hrană 0 0 0 0 0 0
92     01 Hrană pentru oameni 0 0 0 0 0 0
93     02 Hrană pentru animale 0 0 0 0 0 0
94   04   Medicamente şi materiale sanitare 0 163862 53131 19000 53459 38272
95     01 Medicamente 0 79291 27603 10000 26959 14729
96     02 Materiale sanitare 0 83571 24528 9000 26500 23543
97     03 Reactivi 0 0 0 0 0 0
98     04 Dezinfectanţi 0 1000 1000 0